วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

พาราโบลา


สมการพาราโบลา
หากท่านได้สมการเช่นนี้



กราฟที่คุณจะได้มาจะเป็นรูปพาราโบลาซึ่งลู่ไปตามแกน Y




และ ถ้าข้างหน้า c เป็น + กราฟจะลู่ไปตามแกน Y+

ถ้าข้างหน้า c เป็น - กราฟจะลู่ไปตามแกน Y-





วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วงกลม

วงกลม


อันดับแรกเรามาดูสมการกันก่อน



สมการวงกลม







หากโจทย์ให้สมการมาในรูปนั้นเราควรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสมการมาตรฐานก่อน


เมื่อเราได้สมการมาตรฐานมาแล้วเราก็จะสามารถหาจุดศูนย์กลางได้



สูตรหาจุดศูนย์กลางวงกลม










วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สูตร เรขาคณิตวิเคราะห์



สูตรค๊าบบบ

จุดกับเส้นตรง